രാജാവു്

My blogs

About me

Introduction വഴിഞ്ഞ ലാവണ്യമൊടാടിനില്‍ക്കവേ കൊഴിഞ്ഞുപോം ചില്ലയില്‍ നിന്നു താരുകള്‍ തെളിഞ്ഞ വാനില്‍ കളിയാടിയോടവേ മുറിഞ്ഞുവീഴും ചില കൊച്ചു താരകള്‍