Vidya Bhutkar

My blogs

About me

Introduction हवी आहेस तू मला, अगदी अशीच... थॊडी हसणारी, थोडी रुसणारी. जमेल तेव्हढं दुसऱ्यांना देऊन.. थोडं आपल्यासाठी ठेवणारी.