wassana

My blogs

About me

Introduction ชื่อ นางสาววาสนา กฤษณา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการเอกนิเทศศาสตร์ (วิทยุ-โทรทัศน์)มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปัจจุบัน ศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น12มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สอนอยู่ที่โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)จ.สมุทรสาคร