அது சரி(18185106603874041862)

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Law
Occupation சீஃப் அட்வகேட், Devil's Inc.
Location United Kingdom
Introduction நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம்!
Interests குழலினிது யாழினிது என்பார் ஒரு குவாட்டரை ஓசியில் ஒரு நாளும் பாராதவர்!
Favorite Movies The day of the Jackal, Air Force One, Face/Off, Casino Royale, The Bourne Supremacy, Casino, Good Fellas, The Departed
Favorite Music Eminem, Ricky Martin, Harry Belafonte, Robbie Williams
Favorite Books The Day of the Jackal - Forsyth, Thus Spoke Zaratustara - Friedrich Nietzsche, பொன்னியின் செல்வன்-கல்கி, இரும்பு குதிரைகள்-பாலகுமாரன்