තරිඳු

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Non-Profit
Location Sri Lanka
Introduction කළුවර අහසට සඳක්ව පායන්නට වෙරදරන මම තරිඳු........