വെള്ളത്തൂവൽ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Architecture
Location കേരള
Introduction ഞാനും എന്റെ നിഴലുകളും ഇതിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കണം എന്ന് അറിയില്ല, മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകൾ വരികളായി ഇവിടെ കോറി ഇടുന്നു..., എന്റെ സന്തോഷവും, സങ്കടവും, ഭയവും ആശങ്കയുമെല്ലാം......ചെറിയ അക്ഷരക്കൂട്ടമായ്......അതിരുകളില്ലാതെ...ഗതിവിഗതികളില്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്തേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു തൂവൽ