വൈദേഹി

My blogs

Blogs I follow

About me

Location വിദേഹം, India
Introduction എന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് അറിയണമെന്നോ??? ഒരു പേരിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു സ്നേഹിതാ.. തൽക്കാലം ഞാൻ വൈദേഹി... ജനകന്റെ മകൾ...രാമന്റെ ഭാര്യ... ലവന്റേയും കുശന്റേയും അമ്മ...പോരെ???