ആദി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Location കോഴിക്കോട്, കേരള, India
Introduction ഞാൻ, ഇന്നലെകളുടെ ഓര്മകളെ ഒരു നിധിപോലെ മനസ്സില് സൂക്ഷിച്ച് ഇന്നിന്റെ നേരിനെ വെല്ലുവിളിയായി സ്വീകരിച്ച് നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരു നാട്ടിന്പുറത്തുകാരൻ....... ബന്ധങ്ങളെയും,അതിലെ നൊമ്പരങ്ങളെയും സന്തോഷങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പാവം കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ.........
Interests കുടുബം, എഴുത്ത്, വായന, വായനോട്ടം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ
Favorite Movies അങ്ങനൊന്നുല്ല