සුදර්ශන

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation IT Executive
Location හලාවත, පල්ලම, Sri Lanka
Introduction පුද්ගලික ආයතනයක තොරතුරු තාක්ෂණ රැකියාවක් කරනව. මා තොරතුරු තාක්ෂණය ඉගෙන ගැනීම ආරම්භ කළ මුල් කාලයේ සිංහලෙන් ඒ ගැන ඉගෙන් ගන්න තිබුන අවස්ථා අඩුයි. ඉංගීසි භාෂා කුසලතාවය අඩු නිසා ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාවන් අහිමි වෙනවා. දැන් අපිට අපේ භාෂාවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මගේ සයිට් එකත් ඒ සදහා රුකුලක් වේවි.
Interests අළුත් තාක්ෂණික දැනුම, අන්තර්ජාලය, මිතරු මිතතුරියන්, පරිගණක භාෂා, තනිකම, අඩු කතාව, මධ්‍යස්ථ බව
Favorite Movies Slumdog Millionaire, අබා, අක්ෂරය, අබා, ළසදා
Favorite Music වාදනය පමණක්
Favorite Books පරිගණක පොත්, ජාවා, විෂුවල් බේසික්, මනෝ විද්‍යාව, ධනාත්මක චින්තනය