കുമ്മാട്ടി

My blogs

Blogs I follow

About me

Location india
Introduction പ്രവാസത്തിന്‍റെ ഒറ്റ പെടലില്‍ നിന്നു കുറിച്ച ചില വാക്കുകളാണ് ഈ ബ്ലോഗിലുള്ളത് .വൃത്തവും അലങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സംസാര ഭാഷയില്‍ ഒരു പോക്കാണ് .എന്‍റെ വരികളെ ഞാന്‍ കവിത ,കഥ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും .വായിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ചിലപ്പോള്‍ അങ്ങിനെ തോന്നില്ല അതെന്‍റെ കുറ്റമല്ല എന്‍റെ പരിമിതിയില്‍ ഞാന്‍ തികച്ചും ബോധവാനാണ് .എന്നാലും എനിക്ക് ഞാനൊരു സംഭവമാണ്.
Interests reading, righting songs
Favorite Movies pranayam bramaram, thaniyavarthanam
Favorite Music light songs
Favorite Books yayathi