മാവേലികേരളം(Maveli Keralam)

My blogs

About me

Gender Female
Industry Education
Occupation Education
Location Grahamstown, South Africa
Introduction Working in South Africa
Interests reading, writing, cooking
Favorite Movies വാനപ്രസ്ഥം, അക്ഷരങ്ങള്‍, ആധാരം, ...
Favorite Music കര്‍ണ്ണാട്ടിക് സംഗീതം, ചലച്ചിത്രഗാനങങള്‍, ..
Favorite Books തത്വമസി, നാലുകെട്ട്, രാമന്റെ ദുഖം, അഗ്നിഹോത്രം, ....