ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location Bangalore, Karnataka, India
Introduction ವೀಕೆಂಡಿನ ಖುಷಿಗೆಂದೇ ಹಾಲು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹರಡಿದೆ. ಅಂಥ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡೊಂದರ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೈಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಟೇಜಿದೆ.ಅದರ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆಹನಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಂತಲೇ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡು 'ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋರ್' ಹೀರುತ್ತ ದಾಸರ ಪದ್ಯ ಗುನುಗಿಕೊಂಡು ಗಿಟಾರ್ ತಬ್ಬಿ ಮಲಗಿದಂತೆ ಕಂಡದ್ದು- ಕನಸಾ? ಭ್ರಮೆಯಾ?
Interests ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳು
Favorite Music Which makes you to shake.