മഞ്ജു കല്യാണി

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Education
Occupation MLISc
Location മാപ്രാണം, Kerala, India
Introduction കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ട് ലോകവും സ്വപ്നങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ജീവിതവും നേടാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിന്‍പുറത്തുകാരി...
Interests ഒറ്റക്കിരുന്നു ദിവാസ്വപ്നം കാണുക.പുസ്തകങളില്‍ അരിച്ചു നടക്കുക.നക്ഷത്രങളുമായി സൊറ പറയുക.
Favorite Books Pather panjaly, Silapathmam, Malgudi Days, Swami and friends, Wings of Fire.Randamoozham, Manj, Nalukettu, ...........