బృహఃస్పతి

My blogs

About me

Gender Male
Location Bangalore, Karnataka, India
Introduction చెట్టుపై అందనంత ఎత్తులోనున్న ఫలాన్ని కోసుకునేందుకు ఒక కర్రను ఉపయోగిస్తాం. ఫలం లభించాక ఆ పండుని ఆస్వాదిస్తాం కానీ కర్రను కాదు. అసలా కర్ర విషయమే అలోచించం. ఆ అవసరమూ లేదు. మతం కూడా ఈ కర్రలాంటి సాధనమే.