ක්‍රිශාන්

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location Colombo, Sri Lanka
Introduction මම ක්‍රිශාන්.. හැම වෙලාවෙම හිනා වෙලා සතුටින් ඉන්න මම හුගාක් කැමතියි...