moljung

My blogs

About me

Introduction ...ชื่อนางสาวมลฤดี เวียงสีมา ...ชื่อเล่นMoljung ...เกิดวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2529 ...ภูมิลำเนา จ.นครราชสีมา ...ที่พักขณะศึกษา หอพักขมหวาน 117 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ...โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ ครุศาสตร์ ...ฝึกประสบการณ์หน่วยโรงเรียนบ้านทุ่งแจง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี E-mail:moljung.korat009@hotmail.com