මි හරක් පිඩියා

My blogs

About me

Industry Student
Location Badulla, Uva, Sri Lanka
Introduction නොම්බර එකේ පිඩියෙක් මි......