www.biomimicry.org.il

My blogs

About me

Introduction ארגון הביומימיקרי הישראלי שנוסד על ידי דר' דפנה חיים-לנגפורד וגב' יעל הלפמן כהן, מקדם ומעודד שימוש נרחב במתודולוגיית ביומימיקרי בתחומי המחקר והפיתוח המובילים בישראל. בישראל בתי גידול ייחודיים המשלבים את המדבר והחורש הים תיכוני, החוף והשוניות. על כל אלו לשמש השראה לפתרונות לאתגרים טכנולוגיים בתחומי המים, האנרגיה והחומר כחלק מהמאמץ לבניית חברה מקיימת יותר.