ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation Teaching
Location Thiruvananthapuram , Kerala , India
Introduction തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ; ഒരു മാനവികതാവാദി !
Interests അദ്ധ്യാപനം , പൊതുപ്രവർത്തനം , വായന , എഴുത്ത് , ബ്ലോഗിംഗ് , മറ്റുപല ഓൺലെയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ , അങ്ങനെയങ്ങനെ...............