ကိုစြမ္း

My blogs

About me

Introduction ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္ နာမည္ေလးတစ္လံုးပဲ ရွိေတာ့ရင္ေတာင္မွ ... ဘဝကို ေက်နပ္စြာနဲ႔ ျဖတ္သန္းသြားခ်င္တာ။