สุรีย์ลักษณ์ ภัสตราภรณ์

My blogs

About me

Industry Law
Location American Samoa
Introduction ประถมศึกษา "โรงเรียนวัดอุบลวรรณา" มัธยมต้น "โรงเรียนสายธรรมจันทร์" ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ "วิทยาลัยผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ ราชบุรี"(วิทยาลัยบรมราชชนี ราชบุรี) การพยาบาลและผดุงครรภ์ "วิทยาลัยบรมราชชนี ราชบุรี" ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อหลักสูตร"พยาบาลศาสตร์บัณฑิตต่อเนื่องรุ่น 16"