من شیوا هستم، مرا دربند کنید

My blogs

About me

Introduction اینجا وبلاگیست برای گذاشتن پیام هایی که مخاطبش شیوا نظرآهاری می باشد. شیوا نظرآهاری دبیر کمیته گزارشگران حقوق بشر بیش از 5 ماه در بند 209 می باشد. برای ثبت پیام های خود نوشته هایتان را به آدرس manshivahastam@gmail.com بفرستید. به امید ایرانی آزاد