ಚುಕ್ಕಿಚಿತ್ತಾರ

My blogs

About me

Gender Female
Location ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Interests ಪ್ರತಿಯೊ೦ದೂ....
Favorite Movies ಎಲ್ಲರೊ೦ದಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ೦ತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು.
Favorite Music ಹಿ೦ದೂಸ್ತಾನೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ೦ಗೀತ. ಮಧುರವಾದ ಎಲ್ಲ ತರದ ಹಾಡುಗಳು..
Favorite Books ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗ.ಯಯಾತಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳಿತು.. ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದ೦ಬರಿಗಳು.