ေရတစက္ေၾကာင့္

My blogs

About me

Introduction လူတေယာက္ေအးျမသြားခဲ့တယ္ဆိုရင္..... ေရတစက္ေၾကာင့္ လူတေယာက္ေပ်ာ္ရႊင္သြားခဲ့တယ္ဆိုရင္..... ေရတစက္ေၾကာင့္ ေရငတ္ေျပသြားခဲ့တယ္ဆိုရင္... စာပုဒ္ေၾကာင့္ လူတေယာက္ၾကည္ႏူးသြားခဲ့တယ္ဆိုရင္...