උදයංග

My blogs

About me

Gender Male
Location තලාහේන
Introduction ඉඳලා හිටලා හිතට එන දෙයක් වචනවලට පෙරලුවට මහා ලොකු කවි කාරයෙක්වත්, කතන්දර කාරයෙක්වත් නෙවෙයි ඕං