ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Location തിരുവനന്തപുരം, Kerala State, India
Introduction തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ. ഒരു മാനവികതാ വാദി.