සිතූ - Sithu -

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location Sri Lanka
Introduction දේදුන්නේ පාට හොයමින් තරු සිහින අහසේ සැරිසරන... ඔබේත් මගේත් කියාගත නොහී දහසකුත් එකක් කතා අහන්නට, දකින්නට වරම් ලත් ලබැඳි සිත්තරාවී.....