හිරු ප්‍රභා

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Student
Location London, United Kingdom
Introduction මම, කවුද .... මමත් තවම හොයනවා... වංගු වැටුනු පටු පාරක, මමත් තාම මාව හොයනවා.... හැමදාම වංගුවක්, ඒක පහුකලහම, තව එකක්. මම තාම මව හොයනව.. කවදහරි හමුවේවි.. එදාට.... මම කියන්නම් මා ගැන.