ಒಪ್ಪಣ್ಣ,

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation Software
Location ಎಳ್ಯಡ್ಕ, ಕೊಡೆಯಾಲ
Introduction ಮುತ್ತಿನಂಥ ಮಾಣಿ