കാട്ടിപ്പരുത്തി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Agriculture
Occupation ആടിനെ നോക്കുക
Location കാട്ടിപ്പരുത്തീലും ദുബായീലും, ഭൂമി മലയാളം, United Arab Emirates
Introduction ഒരു സാധാരണക്കാരന്‍- കൊച്ചു സ്വപ്നങ്ങളും ചില്ലറ മോഹങ്ങളും സ്വന്തം- ജീവിതത്തില്‍ വരുന്ന ഒരോ നാഴികകല്ലുകളെയും അത്ഭുതതോടെ നോക്കി നെടുവീര്‍പ്പിടുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണന്‍
Interests വായന, യാത്ര, വര്‍ത്തമാനം പിന്നെ കുറേയുണ്ട്
Favorite Movies ഒഴിവു കിട്ടുമ്പോള്‍ കാണും - ഇല്ലെങ്കില്‍ കാണാതിരിക്കും നേരം കളയാനാണെങ്കില്‍ ഏതും- അല്ലെങ്കില്‍ വളരെ തിരഞ്ഞെടുത്തും.
Favorite Music ഒഴിവു കിട്ടുമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കും - ഇല്ലെങ്കില്‍ കേള്‍ക്കാതിരിക്കും
Favorite Books മനസ്സിനെ നീറ്റ്ണതെന്തും - അല്ലെങ്കില്‍ അതൊരു പുസ്തകമാണോ ?