മനോജ് ഹരിഗീതപുരം

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation mechanic
Location harippad, keralam
Introduction ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ,ഹരിഗീതപുരം എന്ന ഹരിപ്പാട്ട്, കുമാരപുരം ഗ്രാമത്തിലെ എരിക്കാവിൽ താമസം.2006മുതൽ റാസ്-അൽ-ഖൈമയിൽ മെക്കാനിക് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു
Interests browsing, reading, writing