ഉല്ലാസ്

About me

Gender MALE
Industry Manufacturing
Occupation business
Location ajman, United Arab Emirates
Introduction മുറുകെ പിടിക്കുക,ഇളകാതെ.അതിലൂടെ ജീവിക്കുക.
Interests വായന, പാചകം
Favorite Movies മനസ്സിനിഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ സിനിമകൾ.
Favorite Music ശാന്തമായ സംഗീതം
Favorite Books മനസ്സിനിഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ