അപ്പൂട്ടൻ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location തിരുവനന്തപുരം , India
Interests ഇല്ലായ്മകളെയെല്ലാമില്ലാതാക്കാൻ
Favorite Movies എന്റെ സ്വപ്നസിനിമ ഇപ്പോൾ തട്ടിൻപുറത്താണ് (പ്രാരാബ്ദ്ധക്കാരനാണേ). Bicycle Thieves , The Seventh Seal , The Virgin Spring , A short film about killing , ആനന്ദ് , ആക്രോശ് , മുതൽ മരിയാതൈ , ചാരുലത , പിറവി , അനന്തരം , കാഞ്ചനസീത , മൂന്നാംപക്കം , യവനിക , കിരീടം , വാസ്തുഹാര , പിന്നെ കുറേ തട്ടുപൊളിപ്പൻ സിനിമകളും (ഒരിക്കലേ കാണൂ)