Зелен Бетон

About me

Location Bulgaria
Introduction Всъщност - нищо за мен. Нямам проблем да си напиша тук цялата биография. Не е скучна, не е и нещо изключително. Убеден съм обаче, че е крайно време ние, сапиенсите, да свикнем да оценяваме мислите, идеите, аргументите и разсъжденията по стойността, която те обективно съдържат, а не по това кой ги е изказал. И то не само в Мрежата, а и (най-вече) в реалността. Мислещите читатели са винаги добре дошли - независимо дали сме единомишленици или опоненти по дадена теза. А ония, които имат нужда да ми знаят зодията и цвета на очите, за да преценят дали да се съгласят с писаното от мен или не, да пробват без такива "ориентири". Може пък и да се получи ;) Затова - нищо за мен. Само мислите ми, пуснати на свобода в това удивително пъстро пространство, наречено Интернет. Представете си, че сте ги намерили на лист хартия, забравен на масата в кафенето :)