ေတာင္တမန္နယ္စား

My blogs

About me

Location ုုုုkuala lumpur, kuala lumpur, Malaysia
Introduction နုိင္ငံနွင္.လူမ်ိဳးကုိခ်စ္ျမတ္နုိးပါ