කිඩෝ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Ambalangoda, Galle, Sri Lanka
Introduction ජීවිතේ දිහා ආතල් එකට බලන්න ඕනෙ වෙලාවට ආතල් එකට බලන සිරාවට බලන්න ඕනෙ වෙලාවටත් ආතල් එකට බලන පිස්සු බුවෙක්