ഇസ് ലാം വിചാരം

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Introduction ദൈവ വിശ്വാസിക്കൊരിക്കലും വര്‍ഗ്ഗീയവാദിയോ തീവ്രവാദിയോ ആകാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും വര്‍ഗ്ഗീയവാദികളും തീവ്രവാദികളും യഥാര്‍ത്ഥ വിശ്വാസികളല്ലെന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന,താന്‍ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദര്‍ശനം പ്രബോധനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന , അതേ സമയം തന്നെ മറ്റു മതവിശ്വാസികളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന,ഒരു വിനീത ദൈവദാസന്‍.