ಕನಸು..

My blogs

About me

Gender Female
Occupation ಮನಃ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ
Location ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction 'ಕನಸು' ನನ್ನ ಕಾವ್ಯನಾಮ, ರೇಖಾ ನನ್ನ ನಿಜನಾಮ.. ಸದ್ಯದ ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಃ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಪ್ರಕೃತಿಯೆಡೆಗೆ ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಒಲವು..