සාටර්

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Introduction මම ගැන මමවත් තාම හරිඅට දන්නෑ..මෙහෙම කියන්නම්කෝ..හැමවෙලාවෙම ෆන් ගන්න,ටිකක් විතර පිස්සු, අන්තිම නරක එකෙක් මම