വരവൂരാൻ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation Engineer
Location Dubai, Trichur, United Arab Emirates
Introduction തലേടെ കല്ലും... നെഞ്ചിലെ പലകയും... ഇളകിയ ഒരുത്തൻ വരവൂർക്കാരൊനൊരു പ്രവാസി
Interests Reading, Writing, friendship
Favorite Movies ശങ്കരാഭരണം, സോപാനം, ദേവാസുരം, ആറാം തംബുരാൻ, രാവണ പ്രഭു, തിർത്ഥാടനം.
Favorite Music ഒരു വട്ടം കൂടി ആ ഓർമ്മകൾ മേയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം
Favorite Books എം ടി, ബാലചന്ദ്രൻ ചുളിക്കാട്‌, കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്‌, പെരുബടവം ശ്രിധരൻ, ഒ ൻ വി.