സനോജ് കിഴക്കേടം

My blogs

About me

Gender MALE
Location തൃശ്ശൂര്‍ : എറണാകുളം, കേരളം, India
Interests എല്ലാം ഇഷ്ടം... ഇഷ്ടം മാത്രം...

ഓം പൂര്‍ണമദ:പൂര്‍ണമിദം പൂര്‍ണാത് പൂര്‍ണമുദച്യതേ പൂര്‍ണസ്യ പൂര്‍ണമാദായ പൂര്‍ണമേവാവശിഷ്യതേ