ജാബിര്‍ മലബാരി

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Student
Location EDAPPAL, KERALA, India
Introduction വിദ്യയും പുതുമയും അനേഷിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി.. ഞാന്‍ മലബാറിലെ മലപ്പുറത്തിലെ ടിപ്പുവിന്റെയും സാമൂതിരിയുടെയും ഇടത്താവളമായ ഇടപാളയത്തു നിന്നും.........