මන්තරකාරි

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location Sri Lanka
Introduction දුක හංගලා හිනා වෙන, සංවේදී හිතක් තියෙන, අසංවේදි රුවක්...