නුවන් තිලංග

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation සහකාර කළමණාකරු-මානව සමිපත්
Location කැළණිය, Sri Lanka
Introduction මිනිසුන්ගේ දුක්ඛ දෝමනස්සයන් හඳුනන සරල චරිතයක්