අනුරාධ පියදාස

My blogs

About me

Gender Male
Industry Consulting
Location කළුතර, Sri Lanka
Interests පුරාවිද්‍යාව, ඉතිහාසය, සමාජ ‌සේවා, ගුගල් ‌ලෝකල් ගයිඩ්ස්
Favorite Books Sapiens: A Brief History of Humankind