சாகம்பரி

My blogs

About me

Gender Female
Industry Engineering
Occupation Prof. in Management studies
Location Madurai, Tamilnadu, India
Introduction என் எழுத்துக்கள் - இனிமையான, கலாச்சாரம் சார்ந்த இல்லறங்கள் கொண்ட, சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணங்களுடய சங்ககால தமிழ் உலகம் - இதனை மறுபடி உயிர்ப்பிக்க வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன.
Interests Old age homes, Family Counseling, other interests like faith in god, faith in better tomorrow - as every tamil women of 47 years old has.
Favorite Movies மாயாண்டி குடும்பத்தார் - +ive aspects, நான் கடவுள்- ethical behavior, அன்பே சிவம்- presentation, வீர பாண்டிய கட்ட பொம்மன் - favorite from my childhood .
Favorite Music all music - invokes the feelings from the depth of my heart.
Favorite Books even a bit of paper - which tune my thinking towards the better tomorrow.