നിരഞ്ജന്‍.ടി.ജി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation മറൈന്‍ എഞ്ചിനീയര്‍
Location കടല്‍, ബഷീറിയന്‍ അണ്ഡകടാഹപരബ്രഹ്മം
Introduction ഓരോ കപ്പലോട്ടം കഴിഞ്ഞെത്തുമ്പോഴും കൂടിക്കൂടി വരുന്ന സ്ഥലജലവിഭ്രാന്തിയുടെ പകുതി തുറന്നും അടഞ്ഞും കിടക്കുന്ന ജനാലയിലൂടെ ഉഭയജീവിതം നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു നാവികന്‍...