မယ္႔ကိုး

My blogs

About me

Introduction မိုက္လွတဲ႔ လူတစ္ပိုင္း၊ ျဖဴတစ္ပိုင္း ဒီသတၱဝါဟာ ကိုယ္႔ရင္ျပန္စူးမယ္႔ ျမားမ်ားသာ လက္သပ္ေမြးႏုိင္သူ။