കൂട്ടം ത്രിശ്ശൂര്‍ ചാപ്റ്റര്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Location ത്രിശ്ശൂര്‍, കേരളം, India
Introduction കൂട്ടം ത്രിശ്ശൂര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ കൂട്ടായ്മയായ www.koottam.com ന്റെ ത്രിശ്ശൂരിലെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മ നല്ല സൌഹ്രിദങള്‍ വളര്‍ത്തുന്നതിനോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധയുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ സംഗമ വേദി