കുഞ്ഞമ്മിണിക്കുട്ടി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Science
Occupation student
Location പൂന, കേരളം, India
Introduction ജീവിതം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ..
Interests കല, സാഹിത്യം
Favorite Movies പിറവി, മണിചിത്രത്താഴ്, പാഥേയം, ആരണ്യം
Favorite Books പരിണാമം, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം, ആടുജീവിതം, ഗുരു സാഗരം, ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം, ധർമപുരാണം, രണ്ടാമൂഴം, മയ്യഴി പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ, ............................

മരണത്തിനുമപ്പുറം ??